Skip to main content

فریز کردن ترون برای پهنای باند و انرژی در کلور والت